Hoe corona de plannen beïnvloedt…

Dat in 2020 COVID-19 onze plannen doorkruiste en dit zowel in België als in Peru vertelden we al in de vorige nieuwsbrief. Toch willen we verslag uitbrengen van 2020. Plannen maken voor 2021 is niet eenvoudig maar we doen een poging. Maar eerst staan we stil bij de huidige situatie in Peru. 

Het coronavirus in Peru
Het virus blijft in Peru hard om zich heen slaan. De lockdown duurt nu al meer dan een jaar en de noodtoestand blijft van kracht tot september 2021. Zo zijn de universiteiten al meer dan een jaar dicht en is er enkel onderwijs op afstand. De lockdown was zeer strikt maar onder druk van de economie is deze versoepeld.  De ziekenhuizen kunnen de toevloed van patiënten niet aan.  Enkel in privé-ziekenhuizen kan men nog terecht maar dit is enkel voor de welgestelden haalbaar. Heel wat mensen worden thuis verpleegd maar ook dan is er een voortdurend tekort aan zuurstof. Mensen kamperen met hun lege zuurstoffles bij de verdelers, wachtend op een nieuwe levering. 

De cijfers van oversterftes is één van de meest correcte cijfers om de ernst van de pandemie in kaart te brengen.  Peru staat op een zeer trieste eerste plaats. 

Nabestaanden begraven een covid-slachtoffer nabij Lima. In Peru zijn sinds de eerste coronadode gemiddeld bijna dubbel zoveel mensen overleden als normaal.

Daarbovenop zijn er in juni presidentsverkiezingen. Dit brengt altijd de nodige onrust en politieke instabiliteit met zich mee. Zo zette het parlement de president af en stelde zelf een nieuwe president aan. Dit leidde tot enorm veel protest bij de bevolking. Noodgedwongen werd een derde president in één week tijd benoemd. Er zijn maar liefst 18 presidentskandidaten. De vaak corrupte macht probeert met alle middelen de touwtjes in handen te houden. Dat deze macht ook zijn invloed zou laten gelden bij de vaccinatiestrategie was te verwachten. In de pers spreekt men van 'Vacunagate'.  Commentaar is overbodig.

Armoede bestrijden is dus op dit ogenblik voor het bewind geen prioriteit. De situatie voor de mensen in de sloppenwijken wordt mede door COVID-19 hoe langer hoe meer moeilijker. Mensen moeten op straat komen om te werken, om te verkopen maar ze kunnen zich niet beschermen omdat ze de middelen niet hebben. Men zegt dat men verkiest te sterven door COVID dan te sterven van honger!

COVID-19 en het team
Ook in het team van Padma was er ongerustheid voor mogelijke besmetting. Verschillende van de teamleden leven samen met ouders en dit gecombineerd met de gebrekkige ziekenzorg gaf de laatste maanden geen veilig gevoel. Besmettingen bleven niet uit.  Marianela, één van de teamleden van het eerste uur, werd ziek. Haar twee zonen en haar echtgenoot volgden. Met veel moeite is men er in geslaagd om de echtgenoot te laten opnemen in een ziekenhuis.  Maar het heeft niet mogen baten.  Eind maart is hij overleden. Met extra financiële steun vanuit België hopen we dat één van de zonen de nodige zorg krijgt die hij nodig heeft. We bieden Marianela langs deze weg ons medeleven aan en hopen dat zij voldoende kracht vindt om dit te verwerken. 

Herinneren jullie je nog dat wij bij de start van Suyana twee gaarkeukens ondersteunden?  Ook één van de drijvende krachten in dit verhaal, Soledad raakte besmet met het virus en overleed de voorbije week. Ook haar familie en vrienden wensen we veel sterkte.

Uiteraard heeft dit alles een invloed op het team. Maar zoals in de vorige nieuwsbrief al verteld doen ze dapper verder.  Getuige daarvan de resultaten van 2020.

Jaarverslag 2020 België
Dat heel wat van onze plannen, zeker wat betreft activiteiten, werden gedwarsboomd, hoeft geen betoog. Geen spaghettidag, geen wereldmarkten, geen info in scholen...  Via de nieuwsbrief probeerden we jullie op de hoogte te houden.

Toch was 2020 financieel een goed jaar en konden we de rekening 2020 afsluiten met een batig saldo van €28000. Dit dankzij de steun van velen maar vooral ook omdat bij de overname van Puriy de lening van om en bij de €20000 van Suyana aan Puriy werd terugbetaald.

Onze zusterONG Padma ontving €66000 steun. Dit bedrag werd voor een groot deel gespendeerd aan de lonen van de medewerkers.

Jaarverslag 2020 Peru/Padma

 1.  Psychologische begeleiding
Padma biedt psychologische ondersteuning aan de meest kwetsbare mensen uit Villa El Salvador. Lokale psychologen bieden hulp in crisissituaties en geven begeleiding en therapie. In 2020 kon dit niet meer in het Padma-huis en schakelde men over naar online hulpverlening. In de meeste gevallen verliep dit via GSM en bijvoorbeeld via WhatsApp. Veel mensen uit de sloppenwijk hebben een GSM of kunnen er een gebruiken van familie of vrienden. Als men naar een ruimte gaat waar gratis WiFi beschikbaar is, is deze vorm van hulpverlening voor hen haalbaar. Op deze manier werden 427 casussen begeleid en dit in 1761 sessies. Van maart tot half april was de werking minimaal omdat men van thuis uit werken mogelijk moest maken en de mensen informeren over de nieuwe werking. Bijna in  de helft van de casussen waren er meer dan vijf contacten.  Bij ongeveer 10% was er sprake van een zeer ernstige risicosituatie. Bij 20% was geweld een thema.

 2.  Speelpleinwerking
Nog net voor de lockdown, in de vakantieperiode werd traditioneel de opvang voor kinderen en jongeren georganiseerd. Er waren 89 inschrijvingen. De werking was mogelijk dankzij de hulp van vijf vrijwilligers.  Op die manier boden we de kinderen en jongeren kansen om te spelen, om met elkaar te leren omgaan en vermeden we vooral dat ze op straat rondhangen. Opnieuw was deze werking een succes.

3. Workshops
Ook deze werking zette het team online verder onder de vorm van webbinars. Deze waren te volgen zowel op computer als op GSM. Verschillende scholen en organisaties participeerden. 1047 leerkrachten en hulpverleners werden bereikt.  Thema's van deze webbinars waren onder andere:

- Hoe ga je om met stress en angst in tijden van COVID?
- Emoties en COVID
- Positief opvoeden voor ouders
- Positieve communicatie 
- Opvoeden zonder geweld....

4. Pilootproject: opvolgen van families
Al van bij het begin van de pandemie was het duidelijk dat daardoor een aantal families voor extra uitdagingen kwamen te staan.  De bezorgdheid hieromtrent leidde tot een nieuw project nl. het opvolgen van een aantal families. 85-families werden wekelijks of minstens om de 14 dagen gecontacteerd. In een gesprek werd uitgezocht welk de noden waren en hoe het ging in het gezin, met de relatie, met de kinderen?  Was er voldoende voedsel?... Soms volgde begeleiding of een doorverwijzing, soms werd het gezin aangemeld voor voedselhulp.  Samen zocht men naar oplossingen. 

5. Samenwerking Casa Hogar
De samenwerking met dit opvangtehuis voor kinderen en jongeren werd in 2020 verdergezet.  De zusters betaalden een groot deel van het loon van de psycholoog die deze werking voor haar rekening nam.  Het ging zowel om individuele begeleiding en therapie als om het geven van workshops ter ondersteuning van het (jonge en onervaren) begeleidend personeel. 

6. Voedselhulp
Heel vlug werd duidelijk dat de crisis het zwaarst doorweegt voor de meest kwetsbaren.  Voor heel wat families werd 'voedsel' terug een issue. Het team van Padma werd hier regelmatig mee geconfronteerd.  Vanaf maart zette Padma een lokale geldinzamelingsactie op touw om met het ingezamelde geld voedsel te kopen.  Aanvankelijk kocht Padma ook voedsel aan en verdeelde dit over de families die dit nodig hadden.  Op deze manier werden van april tot juni 11600 soles (bijna €4000) ingezameld en konden 258 families geholpen worden.

Dit nam echter veel tijd en energie in beslag.  Ook bleken de problemen langer te duren dan voorzien.  Tegelijkertijd werd de werking van het volksnetwerk de 'Olla común' (gemeenschapskookpot) terug geactiveerd.  Vroeger bestond dit burgerinitiatief al en omwille van de voedselnoden startte men terup op.  Bedoeling is dat vrijwilligers met ingezeamelde middelen, maaltijden koken voor de mensen die er niet in slagen zelf voor voedsel te zorgen.  Padma blijft gelden inzamelen maar doneert deze aan de 'Olla común'.  In ruil kan Padma families doorgeven die nood hebben aan dit initiatief.                         


7.  Puriy
Sedert 2020 is Puriy een zelfstandig bedrijfje en werd dit wettelijk in orde gebracht.  Ook werd een lening van Suyana aan Puriy van € 20000 terugbetaald. Drie vrouwen hebben er een vaste werkstek en afhankelijk van de verkoop worden andere vrouwen ingeschakeld.  Ook begeleidt Padma de vrouwen indien wenselijk. 
Voor meer info kan je altijd terecht op Facebook en Instagram.
In België worden de schoentjes nog te koop aangeboden bij 'De Kleine Johannes' een kinderboekhandel te Leuven. 

Hoe verder?
Eén van de doelstellingen voor 2020 voor Padma was het financieel onafhankelijker worden van België.  Door het coronavirus en al de gevolgen hiervan was deze doelstelling zeer moeilijk te realiseren.
Het team is door de hele situatie gedwongen geweest om in te zetten op de meest noodzakelijke hulp, middelen verzamelen (samen met de parochie en volksinitiatieven) voor voedselhulp. Dat heeft gedurende de rest van het jaar het plan doen opbergen om zelf in Peru meer middelen voor de eigen werking in te zamelen. Die realistische inzet strekt hen alleen maar tot eer.

Nieuwe doelstellingen formuleren is bovendien geen evidentie in deze onzekere tijden. Het team hoopt voor 2021 dezelfde resultaten te kunnen halen als in 2020. De projecten: psycholgische begeleiding, speelpleinwerking, workshops blijven behouden.  De projecten: opvolging van de families en het verzamelen van donaties voor voedselhulp blijven bestaan zolang deze noden er zijn.

De Belgische tak van de werking, Suyana vzw. wil, in gemeenschappelijk overleg met Padma, de subsidiëring via een driejarenplan geleidelijk afbouwen. We geloven er samen met hen vast in dat de NGO Padma tegen dan stevig genoeg staat om zelfredzaam verder te kunnen na 10 jaar ondersteuning. 

Als COVID niet teveel roet in het eten gooit moet dit haalbaar zijn.  We houden jullie op de hoogte.

Steun ons
Als je belangstelling hebt om actief mee te doen aan de activiteiten van Suyana Peru, kun je lid worden van de Algemene Vergadering als belangstellend lid.  Gelieve hiervoor een mail te schrijven naar de voorzitter: jozef.corveleyn@kuleuven.be

Ook alle financiële steun is welkom. Steun ons eenmalig of maandelijks. Dat kan op ons rekeningnummer:  BE52 0016 7379 4109Wilt u een fiscaal attest? Dat kan. Stort een minimumbedrag van €40 op jaarbasis op:

BE71 4569 5241 8169
BIC KREDBEBB
Stelimo vzw
Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt
mededeling: Liesbet Willems – Peru

Heeft u iets te vieren? Wilt u uw feestvreugde delen met mensen uit de derde wereld? Steun onze projecten!
Is uw bedrijf op zoek naar een organisatie die écht een verschil wilt maken? Dan kunt u ons steunen.
Wilt u dat uw nalatenschap een positieve invloed heeft op de wereld? Vermeld ons dan in uw testament, zonder eventuele erfgenamen te benadelen.